Fokusområden, mål och indikatorer 2014-2017

Energi

Klimatförändringarna är vår tids stora ödesfråga. Alla måste bidra för att minska utsläpp av växthusgaser för att samhället ska kunna gå mot en hållbar utveckling. Det innebär att rika länder bör gå före med att minska sina utsläpp, vilket gör att företag i dessa länder måste agera kraftfullt. Energianvändningen hos Fastigheten Broktorp 4 AB består av el och fjärrvärme, vilka båda bidrar till utsläpp av växthusgaser.

Mål:
 • Minska energianvändningen.
 • Minska utsläppen av växthusgaser.
 • Samla information om fastighetens och våra kunders energianvändning och förmedla till våra kunder på ett tillgängligt sätt (2016).
Indikatorer:
 • Minska elanvändningen med 40 % från 2014 till 2017.
 • Minska fjärrvärmeanvändningen med 20 % från 2014 till 2017.
 • 100 % förnybar el (Q1 2016).
Resultat:
 • Elanvändningen minskade 33 % under perioden 2014-2017. Tas 2013 med i beaktande så minskade elanvändningen med 38 % under 2013-2017.
 • Fjärrvärmeanvändningen kvarstod på hög nivå under 2014-2014, med enbart en minskning på 2 %. Tas 2013 med i beaktande så minskade användningen med 8 %.
 • Vi köper enbart förnybar el sedan 2014.
 • Information om fastighetens energianvändning samlas in kontinuerligt.

Avfall och återvinning

För att nå en hållbar utveckling krävs det att avfallsströmmar minskar och mängden återvinning ökar. I dagens samhälle finns stora möjligheter att förbättra återvinningsgraden av många material. Första prioritet ska vara att materialåtervinna så långt som möjligt. Fastigheten Broktorp 4 AB ger upphov till avfall både som en del av företagets processer, men också via avfallsströmmar från våra kunder.

Mål:
 • Minska avfall från företaget och våra kunder som går till förbränning.
Indikatorer:
 • Genomföra en studie för att se vilka huvudsakliga avfallsfraktioner som genereras inom fastigheten och hos våra kunder (2016).
 • Skapa ett sammanhållet miljörum i fastigheten med möjlighet att sortera avfall i fler fraktioner (2017).
Resultat:
 • Studie kring huvudsakliga avfallsfraktioner har inte genomförts.
 • En studie kring hur ett sammanhållet miljörum kan tillskapas har genomförts.

Renovering och ombyggnad

Den bebyggda miljön i Sverige står för en stor del av energianvändningen. Vid renoveringar och ombyggnader krävs att man tar ett helhetsperspektiv för att inte suboptimera energilösningar och miljöpåverkan. Fastigheten Broktorp 4 AB genomför renoveringar och ombyggnader på regelbunden basis, vilka alla har en påverkan på miljön.

Mål:
 • Vid alla större reparationer och ombyggnationer ska fokus ligga på systemperspektiv, för att minska miljöpåverkan under byggnation, samt vid drift.
Indikatorer:
 • Alla större ombyggnationer ska studeras ur ett systemperspektiv för att bästa möjliga alternativ, ur miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv, ska kunna genomföras.
 • Leverantörer med strukturerat miljöarbete ska premieras vid upphandling av leverantörer.
Resultat:
 • Under perioden 2014-2017 genomförde vi en fasadrenovering. Det gjordes av ett bolag med välstrukturerat miljöarbete.

Stadsutveckling

En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är att vi deltar i stadsutvecklingen i Halmstad city. Både genom påverkansarbete och deltagande i gemensamma satsningar, såväl som att vi arbetar för att öka vår fastighets attraktivitet i staden.

Indikatorer
 • Delta i aktiviteter med fokus på utveckling av Halmstad city (kontinuerligt arbete).
 • Genomföra en förstudie för att undersöka möjligheterna att tillskapa en eller flera hyreslägenheter inom fastigheten (2016).
Resultat:
 • Vi har genomfört en förstudie kring att tillskapa lägenheter i fastigheten.