Hållbarhet

Hållbar utveckling är en förutsättning för mänskligheten vilket påverkar alla företag, stora som små. Klimatförändringarna är vår generations stora ödesfråga och vi som bor i rika länder har en moralisk skyldighet att minska våra utsläpp snabbt, för att skapa plats i jordens klimatbudget för fattigare länder att kunna utvecklas.

För att bidra till hållbar utveckling har Fastigheten Broktorp 4 AB antagit följande hållbarhetspolicy:

Hållbarhetspolicy

Fastigheten Broktorp 4 AB bedriver uthyrning av lokaler i den egna fastigheten Broktorp 4 i Halmstad. Vi vet att vårt företag har en påverkan på miljön både direkt och indirekt och vi ämnar till att minska denna påverkan. Fastigheten Broktorp 4 AB satsar på ett offensivt hållbarhetsarbete och kommer se över hållbarhetspolicyn och följa upp mål och indikatorer på årlig basis.

Vår drivkraft är de tre dimensionerna av hållbar utveckling; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Inom dessa dimensioner har vi identifierat tre fokusområden:

  • Energi
  • Avfall och återvinning
  • Renovering och ombyggnad

Halmstad 2018-09-12

Övergripande hållbarhetsmål

  • Ekologisk hållbarhet: Minska vår påverkan på miljön och uppmana kunder och leverantörer att minska deras påverkan.
  • Social hållbarhet: Bidra till social hållbarhet i vårt närområde, t.ex. genom att stödja arbeten inom Halmstad kommun med fokus på att öka tillgängligheten i Halmstad city, samt genom att stödja satsningar på en ökad mängd hyresrätter i city. Halmstad city bör förtätas och bestå av en bra blandning av boende, kontor och handel för att uppvisa social hållbarhet.
  • Ekonomisk hållbarhet: Minskad miljöpåverkan leder ofta i ett kort, nästan alltid i ett längre, perspektiv till lägre kostnader. Vi kommer att satsa på de åtgärder som ger störst ekonomisk vinning i första hand, för att kunna använda vinsten som genereras för att satsa på mindre lönsamma satsningar.

Se ”Fokusområden, mål och indikatorer 2018-2020” för mer information.

Se våra ”Fokusområden, mål och indikatorer 2014-2017” för mer information om hur vårt hållbarhetsarbete har utvecklats.