Fokusområden, mål och indikatorer 2018-2020

Energi

Klimatförändringarna är vår tids stora ödesfråga. Alla måste bidra för att minska utsläpp av växthusgaser för att samhället ska kunna gå mot en hållbar utveckling. Det innebär att rika länder bör gå före med att minska sina utsläpp, vilket gör att företag i dessa länder måste agera kraftfullt. Energianvändningen hos Fastigheten Broktorp 4 AB består av el och fjärrvärme, vilka båda bidrar till utsläpp av växthusgaser. Vi köper sedan 2014 enbart förnybar el.

Mål:
 • Minska energianvändningen.
 • Minska utsläppen av växthusgaser.
 • Samla information om fastighetens energianvändning och förmedla till våra kunder på ett tillgängligt sätt.
Indikatorer:
 • Minska elanvändningen med 10 % från 2018 till 2020.
 • Minska fjärrvärmeanvändningen med 20 % från 2018 till 2020.
 • Genomföra en studie för att byta fjärrvärmen till bergvärme.

Avfall och återvinning

För att nå en hållbar utveckling krävs det att avfallsströmmar minskar och mängden återvinning ökar. I dagens samhälle finns stora möjligheter att förbättra återvinningsgraden av många material. Första prioritet ska vara att materialåtervinna så långt som möjligt. Fastigheten Broktorp 4 AB ger upphov till avfall både som en del av företagets processer, men också via avfallsströmmar från våra kunder.

Mål:
 • Minska avfall från företaget och våra kunder som går till förbränning.
Indikatorer:
 • Genomföra en studie för att se vilka huvudsakliga avfallsfraktioner som genereras inom fastigheten och hos våra kunder.
 • Planlägga ett sammanhållet miljörum i fastigheten med möjlighet att sortera avfall i fler fraktioner.

Renovering och ombyggnad

Den bebyggda miljön i Sverige står för en stor del av energianvändningen. Vid renoveringar och ombyggnader krävs att man tar ett helhetsperspektiv för att inte suboptimera energilösningar och miljöpåverkan. Fastigheten Broktorp 4 AB genomför renoveringar och ombyggnader på regelbunden basis, vilka alla har en påverkan på miljön.

Mål:
 • Vid alla större reparationer och ombyggnationer ska fokus ligga på systemperspektiv, för att minska miljöpåverkan under byggnation, samt vid drift.
Indikatorer:
 • Alla större ombyggnationer ska studeras ur ett systemperspektiv för att bästa möjliga alternativ, ur miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv, ska kunna genomföras.
 • Leverantörer med strukturerat miljöarbete ska premieras vid upphandling av leverantörer.

Stadsutveckling

En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är att vi deltar i stadsutvecklingen i Halmstad city. Både genom påverkansarbete och deltagande i gemensamma satsningar, såväl som att vi arbetar för att öka vår fastighets attraktivitet i staden.

Indikatorer
 • Delta i aktiviteter med fokus på utveckling av Halmstad city (kontinuerligt arbete).
 • Planera tillbyggnad av lägenheter inom fastigheten.